Wie zijn wij ?

De BVBL heeft verscheidene streefdoelen :

 

 1. Zij wenst alle leden van de Belgische beurs bijeen te brengen:
  • als een ontmoetingsplaats waar de leden van de beursmarkten elkaar beter kunnen leren kennen en hun kennis kunnen verdiepen al naargelang de onderwerpen die de Vereniging behandelt;
  •  als een forum voor overleg dat een beter inzicht moet bieden in de behoeften en kerntaken van de sector.
 2. Zij verdedigt de belangen van de financiële bemiddelaars:
  • door op te treden als gesprekspartner van de financiële bemiddelaars ten opzichte van diverse overheidsorganen;
  • door aandacht te hebben voor de specifieke aard van de Belgische bemiddelaars en zorg te dragen voor hun behoeften.
 3. Zij spant zich in om de beurs en het durfkapitaal te promoten.

Historisch overzicht

De Belgische Vereniging van Beursleden werd door toedoen van Baron Michel de Villenfagne de Vogelsanck en de heer Herman De Decker opgericht in juni 1995 door een groep effectenmakelaars die voordien waren aangesloten bij de “Association des Jeunes Agents de change de Belgique” en de “Beroepsvereniging van effectenmakelaars bij de Beurs van Antwerpen”.

In 1996 werden de statuten gewijzigd om de overige financiële bemiddelaars (kredietinstellingen) die lid zijn van de Brusselse Beurs, in staat te stellen toe te treden tot de Vereniging.

Sedert 2002 kunnen erkende marktspelers toetredend lid van de Vereniging worden.

In maart 2003 was de BVBL een van de oprichters van Febelfin samen met vier andere verenigingen: de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK/UPC), de Belgian Asset Managers Association (BEAMA), de Belgische Leasingvereniging (BLV/ABL) en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB/ABB).

In 2005 ging de BVBL samen met de Belgische Vereniging van Banken (opgericht in 1936) samen om de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen op te richten. De taak van die vereniging bestaat erin de sector in zijn geheel te verdedigen. Beide verenigingen hebben echter niet dezelfde statuten, aangezien elke vereniging een eigen band heeft met de banken of de beursvennootschappen. Om die reden heeft de BVBL haar eigen bevoegdheid kunnen bewaren, meer bepaald:

 • De deelname van de beursvennootschappen aan het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.
 • De deelname van de beursvennootschappen aan Ombudsfin.

Download hier de statuten van de vereniging: Statuten BVBL

Doelgroep

De Belgische Vereniging van Beursleden richt zich tot de beursvennootschappen.
Onder een beursvennootschap wordt verstaan een beleggingsonderneming naar Belgisch of buitenlands recht waarvan de werkzaamheden bestaan in het verrichten van:

 • Beleggingsdiensten, meer bepaald:
  • ontvangst en doorzending van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, inclusief het bijeenbrengen van twee of meer beleggers om een transactie tussen hen mogelijk te maken;
  • uitvoering van orders voor rekening van cliënten;
  • handelen voor eigen rekening;
  • portefeuillebeheer;
  • beleggingsadvies;
  • vaste overname van financiële instrumenten en/of belegging van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
  • belegging van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
  • exploitatie van multilaterale handelsfaciliteiten;

En/of

 • Nevendiensten, meer bepaald:
  • bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten, zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer;
  • toekenning van kredieten of leningen aan een belegger om hem in staat te stellen een transactie met één of meer financiële instrumenten te verrichten, waarbij de onderneming is betrokken die het krediet of de lening verstrekt;
  • adviesverstrekking aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en aanverwante zaken; adviesverstrekking en dienstverlening op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen;
  • valutawisseldiensten in het kader van beleggingsdiensten;
  • onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten;
  • diensten in verband met een vaste overname.

De beursvennootschappen staan onder prudentieel toezicht dat ervoor moet zorgen dat de financiële gezondheid van de beursvennootschappen en van het financiële stelsel als geheel niet in het gedrang komt. Dat toezicht wordt uitgeoefend door de Nationale Bank van België.

Wanneer een beursvennootschap in gebreke blijft of in gebreke dreigt te blijven en er geen alternatieve oplossing in de vorm van een financiering vanuit de privé-sector mogelijk blijkt, ook al is die nodig in het algemeen belang, dan wordt via de afwikkeling van een beursvennootschap gestreefd naar een ordelijke vereffening van die beursvennootschap door middel van specifieke bevoegdheden toegekend aan de afwikkelingsautoriteit, in dit geval de Nationale Bank van België.

De beursvennootschappen staan onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) wat de naleving van de gedragsregels betreft.