Dagelijkse werking

Werking en structuur

De BVBL wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum tien bestuurders die door de leden van de Vereniging zijn voorgedragen.

De raad van bestuur kan maximum drie onafhankelijke bestuurders coöpteren die worden gekozen op basis van hun ervaring in de financiële sector en die deel hebben uitgemaakt van de bestuursorganen van een lid of oud-lid.

De bestuurders die worden verkozen of gecoöpteerd, kunnen een extra bestuurder coöpteren die de titel van Bestuurder-Directeur draagt en die wordt aangewezen op basis van zijn ervaring en technische kennis een aan wie zij het dagelijks bestuur van de Vereniging kunnen toevertrouwen binnen de door hen vastgestelde krijtlijnen.

Het bestuurdersmandaat geldt voor twee jaar en kan worden verlengd.

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

De raad komt minimum vier maal per jaar bijeen en brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering. In de regel vindt de Algemene Vergadering plaats begin juni.

De voorzitter van de raad van bestuur zit de Algemene Vergadering voor.

De directeur Financial Markets en Infrastructuur bij Febelfin is tevens Bestuurder-Directeur van de BVBL. Hij staat aan het hoofd van het secretariaat van de Vereniging.

Werkgeversvertegenwoordiging

Het secretariaat van de BVBL zet de nodige stappen voor een daadwerkelijke werkgeversvertegenwoordiging op diverse niveaus. Dat bestuur is belangrijk en nodig al naargelang de wijzigingen in verband met de leden van de Vereniging, de vertegenwoordigers in de raad van bestuur en het voorzitterschap.

De BVBL zorgt meer bepaald voor een vertegenwoordiging in het bestuur van Paritair Comité 309 (PC 309) via de aanwijzing van mogelijke vaste leden en plaatsvervangers. Het secretariaat ziet ook erop toe dat het vereiste ledenaantal wordt gehaald in de vergaderingen van PC 309.

Een ander aandachtspunt van de BVBL is de werkgeversvertegenwoordiging in de raad van bestuur van het Paritair Fonds voor de Risicogroepen (PFRG) en, meer in het bijzonder, de daadwerkelijke deelname aan de vergaderingen van de raden van het bestuur van dat fonds.

De Vereniging is ten slotte ook nog verantwoordelijk voor de coördinatie van de vertegenwoordiging in het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten en in het College van experten bij Ombudsfin.

Werkzaamheden van het secretariaat

Het secretariaat neemt alle administratieve taken van de Vereniging op zich: ledenadministratie, bijdragen, geldbeheer en boekhouding, organisatie van vergaderingen en bijbehorende documentatie, Algemene Vergaderingen, verkiezingen, website, enz.

In het kader van de opdracht van het Paritair Fonds voor de risicogroepen (PFRG), neemt het secretariaat ook de administratieve taken op zich, inclusief de voorbereiding van het jaarlijkse werkingsverslag voor de FOD Werkgelegenheid. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn enerzijds de boekhouding en het geldbeheer van het Fonds en anderzijds de volledige verwerking van de aanvragen vanwege onze leden om een tegemoetkoming voor de opleidingsprogramma’s die buiten het Startfin/Febelfin Academy-programma vallen. Die taak omvat ook het in ontvangst nemen van de aanvragen, het onderzoek ervan en de voorlegging aan de raad van bestuur van het PFRG alsook de daadwerkelijke betaling van het bedrag van de tegemoetkoming die is goedgekeurd.

De raad van bestuur

VoorzitterNicolas van de Put
Bestuurder-DirecteurGert Heynderickx
Bestuurder en PenningmeesterQuentin Metz
BestuurdersIngrid Stevens
Alain Guigui
Frédéric Dorsimont
Thibaut de Saint Moulin
Gecoöpteerd bestuurderJean-Paul Rousseau