Onze taak

Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten

De tegoeden van deposanten bij hun financiële instellingen genieten een zeer grote bescherming. Een van de maatregelen is de terugbetalingsgarantie voor deposito’s wanneer een instelling in gebreke blijft. Die waarborg voor particulieren, verenigingen alsook kleine en middelgrote ondernemingen werd in 2008 opgetrokken van 20.000 EUR tot 100.000 EUR. Het garantiesysteem geldt ook bij eventueel verlies van effecten op een rekening bij een financiële instelling. Het bedrag van die dekking bleef behouden op 20.000 EUR. Voor die effecten bestaan er andere beschermingsmaatregelen, waaronder het rechtstreeks recht op teruggave voor de cliënten, zodat de effecten buiten de boedel van een faillissement vallen.

Bij de wet van 22 april 2016 tot omzetting van Richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen werd een punt gezet achter de opdracht van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna het ‘Beschermingsfonds’) op het gebied van de organisatie en het beheer van de Belgische regeling voor depositobescherming. De depositobescherming wordt vanaf nu uitsluitend door het Garantiefonds voor financiële diensten geregeld. Het Beschermingsfonds blijft voorlopig nog de aangewezen instelling voor de organisatie en het beheer van de beschermingsregeling voor de financiële instrumenten overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG inzake de beleggerscompensatiestelsels. Deze website bevat bijgevolg enkel nog informatie over de bescherming van de financiële instrumenten.

De BVBL is verantwoordelijk voor de deelname van de beursvennootschappen aan het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten tot op het punt waarop de resterende tegoeden volledig zijn verdeeld.

Ombudsfin

Ombudsfin is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in financiële zaken.

Ombudsfin staat onder leiding van de Ombudsman, een onpartijdige bemiddelaar die probeert een oplossing te vinden voor een geschil tussen een cliënt en zijn bank, een beursvennootschap, een vermogensbeheerder, een beleggingsadviseur of een kredietonderneming.

De Ombudsman brengt een niet-bindend advies uit over de zaak die is voorgelegd. Als de cliënt niet akkoord gaat met de inhoud van het advies, behoudt hij al zijn rechten om zich tot de rechtbank te wenden.

Ombudsfin is bevoegd voor bepaalde klachten van ondernemingen.

De BVBL is verantwoordelijk voor de deelname van de beursvennootschappen aan Ombudsfin.

Het college van experten

Het College van experten buigt zich over de meest ingewikkelde klachten of over klachten die betrekking hebben op principiële aangelegenheden. Het college is paritair samengesteld uit deskundigen die zijn aangewezen door de bedrijfsfederaties en door de beroepsvereniging van de financiële sector. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn onafhankelijke experts.

Deelname aan het bestuur van Febelfin

Sedert 2003 is de BVBL een deelvereniging van Febelfin.

Wat het bestuur naar buiten uit betreft, beschikt de BVBL over een bijzondere vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Febelfin.

Voor het intern bestuur worden de dagelijkse taken van Febelfin verdeeld onder de Business & Support Lines, elk met een eigen verantwoordelijkheid. De BVBL is dus vertegenwoordigd in diverse comités.