Ontwerp van meerwaardebelasting: contraproductieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie

Ontwerp van meerwaardebelasting: contraproductieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie

22:31 14 oktober in Persbericht
0 Comments

De Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) wenst haar bedenkingen bij het ontwerp van meerwaardebelasting kenbaar te maken aan de politieke en economische wereld, aan de regelgevers en aan de pers in het algemeen.

Het doel van het ontwerp mag dan al lovenswaardig zijn in budgettair opzicht, de voorgestelde oplossing is dat veel minder.

De BVBL is van oordeel dat de beleidsprincipes waarnaar wordt verwezen, haaks staan op de economische ontwikkeling van ons land en op de financiering van de reële economie via de inbreng van spaargeld in de financiering van de ondernemingen.

Nog afgezien van de louter politieke aspecten, doen de problemen op het gebied van de praktische uitvoering van al die maatregelen en van de duur van het permanent overzicht van de te volgen transacties, nu al vermoeden dat er enorme moeilijkheden zullen rijzen waarvan de algehele weerslag contraproductief kan zijn.

De BVBL stelt zich ook vragen bij het verhoopte rendement van die maatregelen en het al dan niet lineaire resultaat voor de staatsbegroting. In verleden is jammer genoeg gebleken dat niet alleen de problemen bij de invoering van nieuwe belastingstelsels werden onderschat, maar ook de wijzigingen in het gedrag van de betrokken partijen en uiteindelijk ook het nettoresultaat voor de overheidsinkomsten.

De sector van de beursvennootschappen is goed voor 800 jobs in België en zijn rendabiliteit staat uiteraard onder druk als gevolg van de commerciële voorwaarden en de concurrentie, maar ook wegens de beperkende maatregelen van de Belgische en Europese regelgevers en beleidsverantwoordelijken, inclusief de compliance-regels. 

De sector is al rechtstreeks en onrechtstreeks slachtoffer van de dit jaar ingevoerde speculatietaks en van andere fiscale maatregelen uit het verleden. Het aantal transacties is al sterk gedaald en de instrumenten die de klanten verkiezen, leveren minder aan taks op. Daarbij komt nog dat buitenlandse financiële bemiddelaars natuurlijk ook beleggers aantrekken, zoals bijvoorbeeld in Nederland en in Luxemburg.

De voorstellen voor een meerwaardebelasting maken dat de huidige beraadslaging over de toekomst van Brussel als financieel centrum in bepaalde mate wordt gedwarsboomd of zelfs overschaduwd. In de huidige economische omstandigheden komt het erop aan gebruik te maken van het spaargeld voor de financiering van de reële economie, investeringen in innovatie en kredietverlening, begeleiding en ondersteuning van de bedrijven. Zou er een KMO-leider kunnen worden gevonden die wenst dat zijn bedrijf een trapje hoger wordt geplaatst en zijn aandeelhouders fiscaal worden gestraft? Het gevaar is niet denkbeeldig dat de beleggers zich afkeren van beleggingen in aandelen.

Samen met alle lidstaten werkt de Europese Commissie aan de ontwikkeling van een Capital Markets Union die ervoor moet zorgen dat het spaargeld en de financieringsbehoeften op grensoverschrijdende basis op elkaar worden afgestemd. De fiscale en juridische onzekerheid die er in ons land heerst, is niet bevorderlijk voor investeringen door buitenlandse ondernemers en beleggers in België.

Uiteindelijk zou het wel eens kunnen dat de belastingplichtige zich reddeloos verloren voelt wanneer hij wordt geconfronteerd met de ingewikkelde verplichtingen vervat in zijn belastingaangifte, waarvoor de fiscus trouwens voldoende middelen ter beschikking moet krijgen. Dat kan paradoxaal klinken in het licht van de administratieve vereenvoudiging.

Ons land heeft besloten om de weg van de digitalisering op te gaan. Fintech-bedrijven vormen ook een uitdaging voor onze sector. Het komt er nu op aan een beroep te doen op de financiële en menselijke middelen van onze sector voor die projecten die ervoor zullen zorgen dat wij in de toekomst kunnen overleven en blijven evolueren. Het zou jammer zijn mochten die middelen worden aangewend voor de (tijdrovende, moeilijke en omslachtige) invoering van ingewikkelde oplossingen via maatregelen die bij toekomstige politieke onderhandelingen op de helling zouden kunnen staan en het overleven van de sector in zijn geheel ernstig in het gedrang kunnen brengen.